gallery fair practice code

UK flag

the code

 1. The involved gallery documents the relationship between gallery and artist in writing, including agreements regarding the duration of the contract, prices, and any discounts. Other possible topics to be included in this document are: monitoring and evaluation of agreements, goals of both parties (e.g., regarding visibility abroad), the relationship with a second gallery, agreements regarding the offsetting of possible discounts, third-party commissions, or the offsetting of other costs such as transportation, photography, insurance, or exhibition setup. For model contracts, see the NGA website.
 2. The artist remains the owner of their work until full payment is made to the gallery, with the exception of secondary trading. This also applies in the event of bankruptcy and/or seizure of the gallery.
 3. The gallery will pay the artist their full share of the agreed selling price with the customer within 60 days of the sale of their work, along with the name and address details of the buyer and a copy of the invoice.
 4. Unsold artworks in the gallery's possession must be returned to the artist at all times and within one month if requested.
 5. The relationship between galleries may be one of competition and rivalry, but must be loyal to the interests of the artist involved in all respects, in the event that different galleries represent the same artist. In the event that a gallery works exclusively with an artist, acting as the 'main gallery' for this artist, and another gallery wants to organize an exhibition with this artist, the parties involved must make written agreements about the conditions under which an exhibition can take place (see attachment for an NGA example contract).
 6. The gallery is expected to be knowledgeable and skilled, and to maintain and update this expertise and skill.
 7. The gallery is responsible for the authenticity of the work it sells. In the event that it is determined that a work is not authentic according to the judgment of a recognized independent party, the gallery owner will take back the work and refund the amount paid by the customer for it.
 8. A gallery lists on its website the objectives, program, methodology, and roster of artists of that gallery.
 9. A gallery is expected to follow the Fair Practice code (fairpracticecode.nl) in its actions, which provides a guarantee against misconduct within or outside the gallery.

NL flag

de code

 1. De betrokken galerie legt de relatie tussen galerie en kunstenaar schriftelijk vast, inclusief afspraken over de duur van de overeenkomst, prijzen en eventuele kortingen. Andere mogelijke onderwerpen om in dit document vast te leggen zijn: monitoring en evaluatie van de afspraken, streefdoelen van beide partijen (bijvoorbeeld wat betreft zichtbaarheid in het buitenland), de relatie met een tweede galerie, afspraken over het verrekenen van mogelijke kortingen, over opdrachten van derden, of de verrekening van andere kosten zoals transport, fotografie, verzekeringen of opbouw van een tentoonstelling. Voor modelcontracten zie de NGA-website.
 2. De kunstenaar blijft eigenaar van diens werk tot het moment van volledige betaling aan de galerie, met uitzondering van secundaire handel. Dit geldt ook in geval van faillissement en/of beslaglegging van de galerie.
 3. De galerie zal de kunstenaar binnen 60 dagen na verkoop van diens werk het volledige kunstenaarsdeel van de met de klant overeengekomen verkoopprijs uitbetalen, voorzien van de naam en adresgegevens van de koper, en een kopie van de factuur.
 4. Onverkochte kunstwerken in het beheer van de galerie dienen te allen tijde en binnen een maand aan de kunstenaar te worden geretourneerd indien deze daarom vraagt.
 5. De verhouding van galeries onderling mag er een zijn van competitie en concurrentie, maar dient in alle opzichten loyaal aan de belangen van de betrokken kunstenaar te zijn, in het geval dat verschillende galeries eenzelfde kunstenaar vertegenwoordigen. In het geval dat een galerie exclusief met een kunstenaar werkt, derhalve als ‘moedergalerie’ voor deze kunstenaar fungeert, en een andere galerie wil met deze kunstenaar een tentoonstelling organiseren, dan dienen de betrokken partijen schriftelijke afspraken te maken over de condities waaronder een tentoonstelling kan plaatsvinden (zie bijlage voor een NGA voorbeeldcontract).
 6. De galerie wordt geacht deskundig en vakbekwaam te zijn en deze deskundigheid en vakbekwaamheid te onderhouden.
 7. De galerie staat in voor de echtheid van het werk dat zij verkoopt. In het geval dat vast komt te staan dat een werk naar het oordeel van een erkende onafhankelijke partij onecht is, zal de galeriehouder het werk terugnemen en het bedrag dat de klant hiervoor betaald heeft restitueren.
 8. Een galerie vermeldt op de website de doelstellingen, het programma, de werkwijze en het kunstenaarsbestand van die galerie.
 9. Een galerie wordt geacht in haar handelen de Fair Practice code (fairpracticecode.nl) te volgen, die onder meer een waarborg biedt tegen grensoverschrijdend gedrag binnen de galerie of daarbuiten.